هواشناسی خراسان شمالی
کرونا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی
کرونا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی
دانش در مورد پویایی بیماری همه گیر COVID-19 طی دو سال آینده ، مسئله ای است که برای دولت های سراسر جهان، اهمیت و اضطرار بسیار دارد. در مدل های پیش بینی اپیدمیولوژیک، عوامل اصلاح کننده پراکنش مرتبط با محیط فیزیکی را باید در نظر گرفت. در موج فعلی بیماری همه گیر، در زمینه سازوکارهای انتقال در بین افراد مستعد، اینکه چگونه عوامل محیطی باید در مدل ها و سناریوهای اپیدمیولوژیک گنجانیده شود ، همچنان مورد بحث است. تجزیه و تحلیل های اولیه انجمن های زیست محیطی با افزایش نرخ موارد ، تعداد کل موارد ، و میزان مرگ و میر ناشی از COVID-19 نتایج مختلط و غیرقابل استنتاجی داشته است. دلیل این موضوع را می توان: سابقه کوتاه داده ، محدودیت در کیفیت و تفسیر داده های موردی ، رویکردهای متفاوت روش شناختی ، گسترش سریع بیماری در سراسر جهان در جمعیت های مستعد، نسبت داد. این واقعیت هم وجود دارد که هیچ کشوری هنوز یک سال کامل از تغییرات فصلی آب و هوا در معرض COVID-19 را تجربه نکرده است.
این بیماری ابتدا در نیمکره شمالی در اوایل تا اواسط زمستان، در مکانهایی با آب و هوای معتدل بروز می کرد و در یک باند آب و هوایی بسیار باریک در شرق و غرب گسترش می یافت. این می توانست منعکس کننده یک حساسیت به آب و هوا باشد(جمله معروف با افزایش دما انتشار ویروس کاهش می یابد)، اما برخی از کشورها که در حال حاضر با بالاترین فشار COVID-19 مواجه هستند ، در مناطق استوایی و نیمه گرمسیری قرار دارند. در حال حاضر در ژوئن سال 2020 ، ما شاهد افزایش تعداد موارد در برخی از کشورهای نیمکره جنوبی در فصل زمستان نیز هستیم، لذا اینکه آیا این یک پدیده مبتنی بر هواشناسی است هنوز مشخص نشده است. نگرانی های زیادی در مورد تجدید حیات در زمستان نیمکره شمالی وجود دارد ، اما این پیش بینی ها عمدتاً بر اساس تجربه با سایر بیماری های تنفسی و نه بر دانش محکم درباره حساسیت های اقلیمی COVID-19 است.
در حال حاضر مطالعات بیشماری منتشر شده است (بسیاری از آنها هنوز مورد بررسی و بررسی قرار نگرفته اند) ، در مورد این موضوعات و موضوعات مرتبط ، و از این رو مقدار قابل توجهی از اطلاعات بدون آزمایش در دسترس است و قابل اطمینان نمی باشند. برخی سازمان ها با تولید داده ها و اطلاعات عملیاتی ، از جمله پیش بینی های مربوط به محیط زیست ، شروع به کار کرده اند. در این زمینه ، خطر جدی از سوء تفسیر و استفاده نادرست در سیاست های عمومی وجود دارد. سریعترین راه هم برای مقابله با عدم قطعیت در این رابطه ، جمع آوری متخصصان مناسب در یک جلسه برای بررسی و بازجویی از شواهد و توافق در مورد یک روش مشترک پیش رو است.
گردآورنده: میثم وحیدی راد
منبع: https://public.wmo.int/en/ 
تاریخ:
1399/05/01
تعداد بازدید:
1244
منبع: