هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
انتصاب مجید بیجندی ،مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به عنوان " عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران" استان خراسان شمالی از سوی استاندار محترم جناب آقای دکتر شجاعی
انتصاب مجید بیجندی ،مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به عنوان " عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران" استان خراسان شمالی از سوی استاندار محترم جناب آقای دکتر شجاعی
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مهندس بیجندی ،مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به عنوان " عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران" استان خراسان شمالی از سوی استاندار محترم جناب آقای دکتر شجاعی منصوب گردید.
 

تاریخ:
1399/08/28
تعداد بازدید:
803
منبع: