هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی هواشناسی خراسان شمالی
 
 
تاریخ:
1399/10/25
تعداد بازدید:
69
منبع: