هواشناسی خراسان شمالی
پیش بینی هواشناسی آبشناسی
 
پیش بینی هواشناسی آبشناسی
 نحوه ارائه خدمت---الکترونیکی
شماره تماس واحد رائه دهنده خدمت:واحد تحقیقات-شماره تماس:32740003- داخلی 215
جزی
یات خدمت 
 
شناسه خدمت 
 
سوالات متداول 
 
بیانیه سطح توافق خدمات 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/29
تعداد بازدید:
987