شیروان اسفراین بجنورد راز و جرگلان فاروج مانه و سملقان جاجرم گرمه
وضعیت جوی شهرستان
درجه سانتی گراد
24 ساعت آینده
48 ساعت آینده
72 ساعت آینده